Ziyarat Ashura

Ziyarat Ashura

Ziyarat Ashura

Fred være med dig, O Abu Abdillah.

Fred være med dig, O søn af Allahs Sendebud.

Fred være med dig, O du udvalgte og søn af den udvalgte.

Fred være med dig, O søn af de troendes leder og søn af Efterfølgernes leder.

Fred være med dig, O søn af Fatima, lederen over verdens kvinder.

Fred være med dig, O du frygtløse kriger af Allah, den, som blev dræbt, men hvis blod stadig ikke er hævnet.

Fred være med dig og med de sjæle, der døde med dig.

Jeg sender Allahs fred over jer alle for al evighed, så længe jeg er i live og så længe dagen og natten forbliver.

O Abu Abdillah,

Stort er tabet,

Og uudholdelig og stor er din tragedie for os, og for alle muslimerne,

Og uudholdelig og stor er din tragedie i himlen, og for alle himlens beboere.

Må Allah forbande det folk, som grundlagde uretfærdigheden og undertrykkelsen imod jer, O Ahlulbayt.

Må Allah forbande de, der afsatte jer fra jeres position, og afsatte jer fra den rang, som Allah har givet jer.

 

Må Allah forbande det folk, der dræbte jer,

Og de, der lettede midlerne for dem for at dræbe jer.

Jeg vender mig til Allah og til jer, væk fra dem,

Og fra deres tilhængere, og deres venner.

O Abu Abdillah,

Jeg er i fred med de, der er i fred med jer,

Og jeg er i krig med de, der er i krig med jer, til Dommens dag.

Må Allah forbande Ziyad familien, og Marwan familien,

Og må Allah forbande alle Bani Umayya(s medlemmer).

Og må Allah forbande Ibn Marjanah,

Og må Allah forbande Omar bin Sa’d,

Og må Allah forbande Shimr.

Og må Allah forbande det folk, der førte, og betragtede, og forsøgte at skjule jeres drab.

 

Må min fader og moder ofres for dig, mægtig er min sorg for dig.

Jeg beder til Allah, der hædrede din status, og ærede mig igennem dig,

At skænke mig lejligheden til at søge din hævn med en sejrende Imam, fra Mohamads familie, Allahs velsignelser og fred være over ham.

O Allah, giv mig en værdig status i Dine øjne, igennem Hussein, fred være med ham, i denne verden og den kommende.

O Abu Abdillah,

Jeg søger nærhed til Allah,

Og til Hans Sendebud,

Og til de troendes leder,

 

Og til Fatima,

Og til Hassan,

 

Og til dig, igennem din kærlighed,

Og igennem at adskille mig fra de, der dræbte dig, og forberedte krigen imod dig,

Og ved at adskille mig fra de, der grundfæstede fundamentet for uretfærdigheden og undertrykkelsen imod jer, (O Ahlulbayt).

Jeg vender mig til Allah, og til Hans Sendebud, væk fra de, der grundlagde det,

Og de, der byggede uretfærdighedens hus over det,

Og fulgte op på undertrykkelsen og grusomheden imod jer og jeres venner,

Jeg vender mig til Allah, og derefter til jer, væk fra dem,

Og søger nærhed til Allah, og derefter til jer, igennem kærligheden til jer og til jeres venner,

Og ved at adskille mig fra jeres fjender, og de, der førte krig imod jer,

Og ved at adskille mig fra deres tilhængere, og de, der følger dem.

Jeg er i fred med de, der er i fred med jer,

Og jeg er i krig med de, der er i krig med jer.

Jeg tager jeres venner til mine venner,

Og jeres fjender til mine fjender.

Jeg beder til Allah, der beærede mig med jeres kendskab, og med jeres venners kendskab,

Og har skænket mig adskillelsen fra jeres fjender.

(Jeg beder), at Han må placere mig med jer i denne verden og i den kommende.

Og (beder), at Han må give mig et stærkt og sandfærdigt stade hos jer i denne verden og i den kommende.

Og jeg beder, at Han må sætte mig i stand til at nå jeres beærede standplads hos Allah,

Og at Han må skænke mig muligheden for at søge min hævn, langs med en retledet Imam fra jer, som vil manifestere sig og tale sandheden.

Jeg spørger Allah ved jeres stade, og ved den beærede standpunkt I har ved Ham,

At Han gengælder mig min sorg for jer, det bedste, Han gengælder en sørgende for hans sorg.

Hvilken mægtig sorg (har I erfaret)! Hvor stor har jeres tragedie været i islam, og i alle himlene og jorden!

O Allah, gør mig fra og med dette øjeblik til én af de, der modtager Dine, velsignelser, nåde og tilgivelse.

O Allah, lad mig leve et liv lige det liv Mohamad og Mohamads familie levede,

Og lad mig dø en død lige den død Mohamad og Mohamads familie døde.

O Allah, denne er en dag, hvori Bani Ummaya frydede sig, og ligeledes sønnen af hende, der spiste menneskets lever,

Den forbandede, søn af den forbandede, som udtalt af Dig og Din Profet, må Allahs velsignelser og fred være over ham og hans familie,

På ethvert standpunkt og lejlighed, hvori din Profet stod.

O Allah, forband Abu Sufyan, og Muawiya, og Yazid søn af Muawiya en evindelig forbandelse.

Og denne er en dag, hvori Ziyad familien og Marwan familien behagede sig over drabet på Hussein, (Allahs fred være over ham).

O Allah, fordobl forbandelsen fra Dig, og den pinefulde straf.

O Allah, jeg søger nærhed til Dig på denne dag, og i dette standpunkt, og for resten af mit liv,

Ved at adskille mig fra dem og ved at forbande dem,

Og ved at elske Din Profet, og hans familie, fred være med dem.”

- Forbandelsen af Ahlulbayts fjender (reciteres 100 gange):

”O Allah, forband den første tyran, som undertrykte Mohamad og Mohamads families ret,

Og den sidste, der fulgte ham i dette.

O Allah, forband grupperingen, der bekrigede Hussein,

Og gruppen, der fulgte dem og støttede dem, og deltog i hans drab.

O Allah, forband dem alle.”

- Salutation af Karbalas martyrer (reciteres 100 gange):

”Fred være med dig, O Abu Abdillah, og med de sjæle, der døde med dig.

Allahs fredshilsner være over dig, fra mig, for stedse, så længe jeg lever, og så længe dagen og natten forbliver.

Og må Allah ikke gøre dette til min sidste salutation af jer.

Fred være med Hussein,

Og Ali søn af Hussein,

Og sønnerne af Hussein,

Og ledsagerne af Hussein.”

- Forbandelsen af morderne i Karbala

”O Allah, forband i særdeleshed den første tyran,

 

Og begynd med ham først,

Og derefter (forband) den anden, og den tredje og den fjerde.

O Allah, forband den femte, Yazid,

Og Ubaydullah bin Ziyad,

Og Ibn Marjannah,

Og Omar bin Sa’d,

Og Shimr,

Og Abu Sufyans familie,

Og Marwan familien, til Dommens dag.”

- Knæfald derefter og sig:

”O Allah, lovprist være Du, en lovprisning af de, der takker Dig for deres tragedie.

Lovprist være Allah for min intense sorg.

O Allah, skænk mig Husseins forbøn på Fremkomstens dag,

Og styrk for mig et sandfærdigt stade ved Dig, hos Hussein og Husseins ledsagere,

Der ofrede alt for Hussein, fred være med ham.