At vente på tidens imam

At vente på tidens imam (må Allāh ('aza wa jal) fremskynde hans ankomst)

"Alle mennesker, til alle tider, alle steder, har søgt en frelser. Folkefortællinger og religioner har berettet om en frelser. Det er essensen af vores behov for og søgen efter retfærdighed. Det er en naturlig tilstand for mennesket at ønske retfærdighed, og opnå dette igennem en frelser.

En af "frelserens" karaktertræk er, at han ikke er fjern fra os. Det er nødvendigt for hans status som frelser, at han er os nær.
Frelseren er nær og vi kender ham ved en af hans mange titler "Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu)".

Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu) har arvet hans indsigt og viden igennem Profeten (salla Llahu alayhi wa aleehi wa sallam), og via tilladelse fra Allāh ('aza wa jal) fået indsigt og alverdens viden. Han kender alle steder jorden rummer og kender alle mennesker der beboer den, han har kendskab til alt i Nord og Syd, Øst og Vest. Han kender til alle tilstande. Det er hans pligt og vores rettighed over ham, at han kender til os, som det er vores pligt og hans rettighed over os, at vi kender ham.

At kende Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu) er for de fleste blot et ønske eller et begreb. Det er relateret til bestemte dage og bestemte steder, men få søger dyb indsigt og forståelse af Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu). De fleste har kun overfladisk kendskab til vores Imām (ajjallāhu farajahu), og de færreste anstrenger sig og bestræber sig på at opnå indre niveauer af kendskab til ham. Det er heller ikke en let sag, så de flestes forståelse af ham er begrænset til hans titel "imām" som betyder leder. Vi forstår at han er leder, men forstår ikke essensen af det ej heller bestræber os på at blive dem han skal lede. Han skal forstås ud fra hans budskab, som enhver budbringer skal forstås ud fra deres budskab, så en af metoderne til at kende ham, er at opnå kendskab til hans budskab. Hvad er essensen af hans budskab? Retfærdighed - udførelsen og etableringen af en retfærdig stat, og hvad er vores ansvar? At bestræbe os på at opnå retfærdighed. Verden vil ikke blive fyldt med retfærdighed førend vi ændre vores indre tilstand og udviser retfærdighed. Retfærdighed over for vores Skaber, vores leder, vores omgivelser og vores sjæl. Vi bør bede for assistance i denne sag, og vi bør bede for retledning i dette henseende. Da det forpligter os at stræbe efter forbedringer og årvågenhed af vores indre tilstand. Som vi ønsker forbedringer i samfundet og i vores omgivelser bør vi først og fremmest bestræbe os på at forbedre os selv.

Kendskab til vores Imām (ajjallāhu farajahu) opnås ikke igennem overfladiske læsninger af beretninger, men igennem dyb indsigt. Så hvordan opnår vi dette? Ved at være i konstant årvågenhed, ihukommelse af Allāh ('aza wa jal) og opretholde spirituelle handlinger af tilbedelse. Det kræver konstant stræben, og er en besværlig tilstand at opnå, men ikke umuligt for hvem, der besidder motivation. Via disse giver Allāh ('aza wa jal) en, en dybere forståelse af de tekster vi læser, og giver os en dybere kundskab af den viden vi opnår.

Dem med dyb indsigt skal være søjler i samfundet. Hvis samfundet bygges på svage søjler, så falder det sammen. Disse vil søge svar i koranen, disse vil opretholde koran recitation og søge nærhed til Allāh ('aza wa jal) igennem den tekst Han har åbenbaret til os igennem Profeten (salla Llahu alayhi wa aleehi wa sallam).

Jeg talte med paven, og vi talte om de krige som har og stadig hærger verden. Det er tydeligt at behovet for en frelser er ekstremt! Vi har ligeledes brug for, at fattigdom udryddes, og at rigdom spredes blandt folket for at igennem rigdommen kunne give dem magten til at skabe ændringer og derved opbygge stærke samfund.

Stræb! Gør jeres bedste! Søg! Og oprethold motivationen til at forbedre den indre tilstand der i sidste ende skal lede til dyb kendskab."
(Af Ayatollah Jawadi-Amoli (må Allāh ('aza wa jal) forlænge hans liv).
 
Shaykh Ali al-Hakim, forfatter af forskningsværket "det apokalyptiske samfund", tilføjede, at "det er en fejlfortolkning, at tro, at hele samfundet vil være fyldt med uretfærdighed førend Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu) kommer. Samfundet bliver nødt til at være retfærdigt førend Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu) kommer. Hvis kun det er lederen af et samfund som er retfærdigt, vil samfundet kun være delvist retfærdigt. Der er fire typer samfund:

1. Komplet uretfærdig: hvor både ledere og borgere i et samfund ikke udviser og praktiserer retfærdighed.
2. Delvis uretfærdighed: hvor lederne er uretfærdige og trods borgerne ønsker retfærdighed og implementerer retfærdighed, så udviser lederne det ikke.
3. Delvis retfærdighed: hvor lederne af samfundet er retfærdige og påfører borgerne retfærdighed, der endnu ikke selv har implementeret retfærdighed.
4. Komplet retfærdig: et samfund ledet af Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu), hvor lederne er retfærdige og borgerne ligeledes.

Det er vigtigt for os at stræbe efter at implementere retfærdighed i vores samfund, da Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu) ikke skal lede et delvist retfærdigt samfund men et komplet retfærdigt samfund".

Shaykha Z. Jaffari-Mowhid og Shaykha S. Molawi, forfattere af forskningsværket "uddannelses systemet under Imām al-Mahdis (ajjallāhu farajahu) ledelse", tilføjede, at "mennesket har på det givende tidspunkt han (Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu)) kommer, udviklet sig selv og implementeret retfærdighed inden for alle forskellige niveauer, så han vil ophøje mennesket til perfektion. Han vil udvinde nye naturressourcer, der ikke påfører jorden skade og samtidig udligne uretfærdighed og økonomisk ulighed. Ingen vil være rige og ingen vil være fattige. Han vil finde menneskelige resourcer i samfundet, og opmuntre alle i samfundet til at bruge deres bedste evner til at opretholde det bedste samfund. Han vil holde hånden over alle, og støtter dem i deres arbejde for opretholdelsen af retfærdighed og Allāhs ('aza wa jal) vilje på jorden. Ved hans hjælp vil mennesket opnå nye spirituelle og videnskabelige højder. Samfundet vil have mulighed for at opnå niveauer vi aldrig havde forestillet os, og ikke blot opnå ny viden, men generel implementering af nye vaner og måder at anskue verden og religionen på".

Ayatollah Araki (må Allāh ('aza wa jal) forlænge hans liv) forklarede i hans tale:

"Der er tre forskellige tilstande af at vente. Den første type er afventningen af et perfekt menneske. Den næste type er afventningen af Profeten (salla Llahu alayhi wa aleehi wa sallam), og den tredje er afventningen af Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu) og hans etablering af en retfærdig stat. Den vigtigste begivenhed i vores eksistens er etableringen af sidstnævnte. I sådan en stat vil lederen (Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu)) handle på vegne af Allāhs ('aza wa jal) vilje og ønske.

Vi har tre stadier i etableringen af denne:

1. Muligheden givet af Allāh ('aza wa jal) for at opbygge en sådanne stat.
2. Menneskerne er klar til at efterleve og værdsætte en sådanne stat.
3. Menneskerne er klar til at underkaste sig Imām al-Mahdis (ajjallāhu farajahu) lederskab.

Den vigtigste del af klargørelsen til denne stat er praktiseringen og troen på enhed. Enhed i samfundet er essentielt for det tredje stadie, og derfor noget der skal implementeres allerede i den anden. Der skal være enhed i troen, enhed i hjertet og enhed i samfundet. Vi skal tro på en Gud, en Almægtig, Barmhjertig Gud, hvis Nåde også er monoteistisk i den forstand, at Hans nåde er enestående. Enhed i hjertet, underkastelsen af menneskets lige værd, og udryddelsen af arrogance, hovmod og egoisme der fører til splittelse i samfundet. Viljen til at sætte sit eget behov og sin egen vilje til side for samfundets enhed. Sætte misundelse og jalousi til side for accept af enhed. Sætte stædighed til side for viljen til at samarbejde trods forskellighed. Enhed i underkastelsen af, at enhed i samfundet er vigtigere end egen interesser og indre sygdomme. Dernæst enhed i samfundet, og modarbejdelsen af splittelse. Enhed på tværs af uenighed og egne begær efter magt. Bestræbelsen efter at samarbejde for en enstemmig retfærdig stat som imamen kan lede. Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu) kommer ikke førend dette er implementeret i vores hjerter". (Af Ayatollah Araki (må Allāh ('aza wa jal) forlænge hans liv).

Mahdiviyyah konferencen, er en konference der finder sted hvert år den 14.-15. Sha'ban. Hvor lærde og forskere fra hele verden samles og fremlægger deres nye forskning inden for området mahdiviyyah (også kaldet mahdivisme). Hvert år udgives udvalgte forskningsartikler og værker, til fremtidig forskning. Formålet med konferencen er, at samle al information om Imām al-Mahdi (ajjallāhu farajahu), og derved opnå kendskab til ham.

Uddrag fra taler af Ayatollah Jawadi-Amoli og Ayatollah Araki, med supplerende noter af forskerne Shaykha Z. Jaffari-Mowhid og Shaykha S. Molawi samt Shaykh A. Al-Hakim, ved den årlige konference for forskning af Mahdiviyyah i Qom.