Hvem er Ahlulbayt

Shia muslimerne har befæstet loyaliteten til de 12 Imamer fra Profet Mohamads (sa) husstandsfolk – AhlulBayt – fred være med dem alle. Den første er Imam Ali søn af Abi Talib (as) efterfulgt af sine sønner Imam Hassan og Imam Hussein, og dernæst de 9 ufejlbare Imamer fra Imam Al Husains afkom, fred være med dem alle.

Ahlulbayt; på dansk Husets folk, fred være med dem alle, er Profetens og hans allernærmeste familie

Allahs Sendebud (sa) har benævnt disse Imamer i flere af sine udtalelser, både tydeligt, og implicit. Han har samtidigt, ifølge nogle beretninger i såvel shia som sunnikilder, benævnt dem med deres navne.

Ifølge de fleste autentiske beretninger både hos sunni og shiamuslimerne, er Profetens (sa) Ahlulbayt et af islams to mest værdifulde symboler efter den hellige Profet (sa). Der er mange beretninger hos begge retninger, der fortæller, at den hellige Profet (sa) har påmindet os om at holde fast i de to værdigfulde tyngder (Al Thaqalain) for ikke at fare vild efter ham, nemlig den hellige Koran og Ahlulbayt (as). Allahs Sendebud har samtidigt informeret os om at disse to tyngder, ikke vil lade sig adskille indtil Dommedagen. Det betyder, at hvis vi ønsker forstå Koranen og Profetens (sa) sædvane, og hvis vi ønsker at følge den sande sædvane, så skal vi referere til Profetens (sa) Ahlulbayt, som kender Koranen og sædvanen mere end alle andre efter den hellige Profet (sa).

At vide hvem Ahlulbayt præcis er, er en vigtig faktor når vi ser på de mange beretninger, der siger, at vi skal holde fast i Ahlulbayt, som er den eneste frelse i denne og i den næste verden. Det viser samtidigt, at de som følger de forkerte Ahlulbayt, vil fare vild.

Ifølge shiamuslimerne består Profetens (sa) Ahlulbayt af de følgende individer, udover den hellige Profet: Imam Ali, Fatima, Imam Hassan, Imam Hussein og ni af Imam Husseins efterkommere, fred være med dem alle. Dvs. inklusiv den hellige Profet (sa) er de i alt 14 individer. I Profetens (sa) levetid, levede kun fire andre end ham og resten var stadig ikke født. Shiamuslimerne mener, at disse 14 individer er beskyttet af Allah (swt) for alle former af fejl, og at de er den anden tyngde, som man skal holde fast i ved siden af Koranen, og at de er de eneste, som har den fulde viden af fortolkningen af den hellige Koran efter Profeten Mohamad (sa).  

Profeten (sa) sagde:

Jeg og Ali, Hassan og Hussein og ni af Hussein efterkommere, er de rensede og ufejlbare personer.[1]

Hvem er så de 14 ufejlbarlige, som blev valgt af Allahs (swt) for at videregive Profet Mohamads (sa) budskab? Hvem er de, som skulle retlede menneskeheden, men desværre blev undertrykt og dræbt på de mest utænkelige måder? Hvem er de, som blev svigtet af den muslimske nation?

De 14 ufejlbarlige, fred være med dem, er:

 1. Profeten Mohamad (sa)
 2. Imam Ali søn af Abi Talib (as)
 3. Fatima Alzahraa (as)
 4. Imam Hassan søn af Ali (as)
 5. Imam Hussein søn af Ali (as)
 6. Imam Ali søn af Hussein (as)
 7. Imam Mohamad søn af Ali Albaqer (as)
 8. Imam Jaffar søn af Mohamad Alsadiq (as)
 9. Imam Musa søn af Jaffar Alkadhim (as)
 10. Imam Ali søn af Musa Alredha (as)
 11. Imam Mohamad søn af Ali Aljawad (as)
 12. Imam Ali søn af Mohamad Alhadi (as)
 13. Imam Hassan søn af Ali Alaskari (as)
 14. Imam Mohamad søn af Hassan Almahdi (aj)

Det er disse Imamer, der sammen med Profeten (sa) og Fatima (as), er ufejlbare, og som Allah (swt) har renset fuldstændig. Det er dem, som har arvet Profetens viden, og hvis vi læser historien, så læg mærke man mærke til, at ingen nogensinde har fundet en lille fejl ved dem.

Disse er Profetens Husstandsfolk, som Allah (swt) har påbudt os at elske, og holde fast i. Ahlulbayt (as) er de lysende stjerner i islams historie, de mest gudfrygtige og retfærdige mennesker, efter den hellige Profet (sa).

Disse 14 ufejlbarlige er menneskets redning til dommedagen, som Profeten har sammenlignet med Noahs (as) ark, og de er den anden tyngde ved siden af den hellige Koran, som vi skal holde fast i, for ikke at fare vild.

Beviser fra Koranen:

Den hellige Koran har nævnt Ahlulbayt i det følgende vers, som er kendt som Ayat Altathir (Renselses verset).

Allah ønsker kun at afholde al urenhed fra jer, I husets folk, og rense jer fuldstændigt.”[2]

Ahlulbayt i den hellige Hadith:

Vi vil i det følgende, nøjes med at nævne en mindre del af beretningerne, hvori Profeten (sa) understreger at meningen med Husets folk er de ovennævnte fem:

Aisha[3] beretter:

Profeten (sa) gik ud en dag (til Um Salamas[4] hjem), beklædt med sort uld, så kom Hassan søn af Ali (hjem) og Profeten indbød ham(ind under den kåbe han var tildækket med), så kom Hussein og Profeten indbød ham, så kom Fatima og Profeten indbød hende, så kom Ali og Profeten indbød ham, og derefter sagde Han:

”Allah ønsker kun at afholde al urenhed fra jer, I Ahlulbayt, og at rense jer fuldstændigt.””[5]

Omar bin Abu Salama beretter:

Da dette vers nedkom over Profeten (sa); ”Allah ønsker kun at afholde al urenhed fra jer, I Ahlulbayt, og at rense jer fuldstændigt.” i Um Salama hus, tilkaldte Profeten Fatima og Hassan og Hussein, imens Ali sad bag ham, lagde han en kåbe over dem og sagde: Oh Allah, disse er mit hus’ folk, så afhold al urenhed fra dem og rens dem fuldstændigt.

Så sagde Um Salama: Er jeg blandt dem (Husets folk), O Allahs Profet?

Profeten sagde: Du har din stand, og du er i god behold.”[6]

Um Salama beretter:

I mit hus nedkom verset: ”Allah ønsker kun at afholde al urenhed fra jer, I Ahlulbayt, og at rense jer fuldstændigt.” Profeten (sa) sendte efter Ali og Fatima og Hassan og Hussein og sagde: Disse er mit hus’ folk.”[7]

Ja, sandelig har Profeten (sa) klargjort, hvad meningen med Ahlulbayt er, og han sagde:

Enhver Profet har en familie og en tyngde, og disse: Ali, Fatima, Hassan og Hussein er min familie og min tyngde.”[8]

Og han (sa) sagde:

Af Profeterne der har en tyngde, så er Ali og Fatima og Hassan og Hussein mit hus’ folk og min tyngde.”[9]

Allahs Sendebud sagde:

Min husstandsfolk (Ahlulbayt) er ligesom Noahs ark. Den, som går ombord på den, er reddet, og den, som vender sig fra den, drukner og omkommer”.[10]

Allahs Sendebud sagde:

I skal ikke gå foran dem for I vil forgå, I skal ikke vende jer fra dem for I vil forgå, og I skal ikke prøve at belære dem, idet de ved mere end I gør.[11]

Allahs Sendebud sagde:

Min Ahlulbayt er ligesom Israels folks angerport. Den som går derind bliver forgivet.[12]

Allahs Sendebud sagde:

Stjernerne er tryghed for himlens folk (ahl al Sama’), så hvis stjernerne forsvinder, så forsvinder himlens folk. Og min AhlulBayt er tryghed for jordens folk, så hvis min AhlulBayt forsvinder, så forsvinder jordens folk”.[13]

Allahs Sendebud sagde:

Allah (swt) har lovet mig, at Han ikke vil straffe min Husstandsfolk.[14]

Allahs Sendebud sagde:

Min tilgivelse til nationen, er til de, der elsker min Husstandsfolk”.[15]

Allahs Sendebud sagde:

Den bedste af jer, er den der er bedst ved min Husstandsfolk”.[16]

Allahs Sendebud sagde:

Elsk Allah (swt) for det han har givet jer, og elsk mig for Allahs kærlighed, og elsk min Husstandsfolk for min kærlighed[17]

 

 

[1] Fara'id al-Simtayn af Al-Juwayni: side 160

[2] Koranen: 33 : 33

[3] En af profetens koner.

[4] En anden af profetens koner.

[5] Sahih Muslim: bind 4 : side 1883, hadith nr. 2424

[6] Sahih Altermethi: bind 5 side 351, hadith nr. 3105

[7] Almustadrek ala Alsahihain: bind 3 side 146

[8] Majma’ Albahrain: bind 5 side 330

[9] Majma’ Albahrain: bind 5 side 331

[10]

1.       Almustadrak ala Alsahihain: bind 2 side 343 og bind 3 side 150-151 på vegne af Abu Dhar. Alhakim siger: sand på Muslims betingelser.

2.       Fadha'il al-Sahaba, af Ahmad Ibn Hanbal: bind 2 side 786.

3.       Tafsir al-Kabir, af Fakhr al-Razi, under kommentar til vers 42:23, del 27 side 167.

4.       Al-Bazzar, på vegne af Ibn Abbas og Ibn Zubair.,

5.       al-Sawa'iq al-Muhriqah, af Ibn Hajar Haythami: bind 11 sektion 1 side 234 under Vers 8:33. Også i bind 2 side 282.

6.       Tarikh al-Khulafaa og Jami' al-Saghir, af al-Suyuti,

7.       al-Kabir, af al-Tabarani: bind 3 side 37-38 og al-Saghir: bind 2 side 22

8.       Hilyatul Awliyaa af Abu Nu'aym: bind 4 side 306

9.       al-Kuna wal Asmaa af al-Dulabi: bind 1 side 76,

10.   Yanabi al-Mawaddah af al-Qundoozi al-Hanafi: side 30 og side 370.


[11]

1.       al-Dhurr al-Manthoor af al-Suyuti: bind 2 side 60

2.       al-Sawa'iq al-Muhriqah af Ibn Hajar al-Haythami: kap. 11 sektion 1 side 230, citeret fra al-Tabarani, og i sektion 2 side 342

3.       Usdul Ghabah af Ibn al-Athir: bind 3 side137

4.       Yanabi' al-Mawaddah af al-Qundoozi al-Hanafi: side 41 og side 335

5.       Kanz al-Ummal af al-Muttaqi al-Hindi: bind 1, side 168

6.       Majma' al-Zawa'id af al-Haythami: bind 9 side 163

7.       Aqabat al-Anwar: bind 1 side 184

8.       A'alam al-Wara: side 132-133,

9.       Tadhkirat al-Khawas al-Ummah af Sibt Ibn al-Jawzi al-Hanafi: side 28

10.   al-Sirah al-Halabiyyah af Noor al-Din al-Halabi: bind 3 side 273

[12]

1.       Majma' al-Zawa'id af al-Haythami: bind 9 side168

2.       al-Awsat, af al-Tabarani

3.       Arba'in af al-Nabahani: side 216

4.       al-Sawa'iq al-Muhriqah af Ibn Hajar al-Haythami: kap. 11 sektion 1 side 230-234


[13]

1.       Almustadrak ala Alsahihain: bind 3 side 149. Han siger dette er en sand beretning.

2.       Al Sawaeg af Ibn Hajar: side 140.

3.       Kanzul Ummal af al Mutaqi al Hindi: bind 6 side 116.

4.       Fayd al Qadir af al Manawi: bind 6 side 297.

5.       Mujmaa al Zawaed af al Haythami: bind 9 side 173.

6.       Almusnad af Ibn Shiba

7.       Al Tabari og Abu Yaala og al Tabarani og ibn Asaker og flere.


[14]

1.       Almustadrak ala Alsahihain: bind 3 side 150. Han siger dette er en sand beretning.

2.       Al Sawaeq af Ibn Hajar: side 140

3.       Kanzul Ummal af al Mutaqi al Hindi: bind 6 side 215.

4.       Al Zakhaer af al Muheb al Tabari: side 111

5.       Abu said al Mill i hans Sira

6.       Fayd al Qadir af al Manawi: bind 4 side 77.

7.       Kunuz al Hageg af al Manawi: side 23.

8.       Al Qurtubi, al Daylami og Ibn Abi Hatem og Al Sadi. Og flere.

[15]

1.       Kanzul ummal af al Mutaqi al Hindi: bind 6 side 217.

2.       Tarikh Bagdad af al Khatib al Bagdadi: bind 2, side 146

3.       Al Dhurr al Manthur af al Suyuti under fortolkning af Surat al Raed.

4.       Ahmad bin Hanbal, al Hakim, al Nisa´i, al Tirmidti og flere.

[16]

1.       Mujmaa al Zawaed af al Haythami: bind 9 side 174.

2.       Fayd al Gadir af al Manawi: bind 3 side 497.

3.       Nur al Absar af al sablanjhi: side 103

4.       Zakhaer al Ugba af al Tabari: side 18.

5.       Al Hakim, Al Tabarani, Abu Said, Ibn Hajar og flere..

[17]

1.       Al Thirmdti under Manageb AhlulBayt.

2.       Almustadrak ala Alsahihain: bind 3 side 149

3.       Hiliyat al Awliya af Abu Nuaym: bind 3 side 211.

4.       Tarikh Bagdag af al Khatib al Bagdadi: bind 4 side 159.

5.       Usud Al Ghaba af Ibn Athir: bind 2 side 12.

6.       Al Dhurr al Manthur af al Suyuti under fortolkning af vers (42:24).

7.       Al Bayhagi, i Al Shaab og andre